Хүн-Байгаль

Байгаль бол амьтай амгүй биесийн сууц юм.

Хуурай газрын ус

2012-02-10 11:58:55
Äàëàé òýíãèñèéí óñíààñ áóñàä óñíû òºðë¿¿ä õóóðàé ãàçðûí óñàíä õàìààðàãäàõ áà äýëõèéí öýíãýã óñíû èõýíõèéã á¿ðä¿¿ëíý. Öýíãýã óñíû 75 õóâü íü ìºñ õýëáýðýýð îðøäîã. Ãîëûí óñ öýíãýã óñíû äºíãºæ 0,03 õóâèéã ýçýëíý. Õàðèí õºðñíèé ÷èéã ò¿íýýñ 2 äàõèí, öýíãýã íóóð 10 äàõèí èõ öýíãýã óñ àãóóëíà. Ãàçàð äîîðõ óñ íèéò öýíãýã óñíû 1/4-èéã ýçýëíý.
Ãàçàð äîîðõ óñ.Ãàçàð äîîðõ óñíû íèéò õýìæýý 60 ñàÿ êì3  áàéäàã íü õóóðàé ãàçðûí óñíû òºðë¿¿äýýñ õàìãèéí  èõ íü þì.  Ýíý èõ óñ íü àãààðûí òóíàäàñ áîëîí ãîë ìºðºí, íóóðûí óñ ãàçðûí ã¿í ð¿¿ ø¿¿ðýí íýâ÷èñíýýñ ¿¿ñäýã ó÷ðààñ èõýíõ íü öýíãýã áàéäàã. Ãàçðûí äàâõàðãûí çàðèì íü óñûã ººðòºº øèíãýýæ óñò äàâõàðãà ¿¿ñãýäýã.  Ìàãìûí áîëîí õóâèðìàë ÷óëóóëàã õàòóó íÿãò ó÷èð óñûã øèíãýýäýãã¿é òóë óñ òîãòîîõ äàâõàðãà ¿¿ñãýäýã. Çàðèì ÷óëóóëàã óñàíä óóñäàã. ¯¿íä øîõîéí ÷óëóó, êàëèéí áîëîí õîîëíû äàâñ, äîëîìèò ãýõ ìýò áàãòàíà.
Нийтэлсэн : eagle | Уншсан (1100) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Усны үүсэл

2012-02-02 13:38:19

Усны үүслийн талаар олон янзын таамаглал байдаг ч дэлхийн өөрийнх нь үүсэлтэй холбон тайлбарласан нь ихэд түгээмэл юм. Усны үүслийн талаархи үндсэн 4-н онол байдаг. Үүнд:

Нийтэлсэн : eagle | Уншсан (183) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Ухаантай болох арга

2011-12-11 22:23:42

Сэтгэлзүйчид болон хүний биеийн үйл ажиллагааг судлаачид  хүн ухаантай болохын тулд хийх шаардлагатай зүйлсийн жагсаалтыг гаргажээ.

Нийтэлсэн : eagle | Уншсан (121) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Усан мандал

2011-10-26 11:10:33

Нийтэлсэн : eagle | Уншсан (1971) | Сэтгэгдэл ( 2 ) | Дэлгэрэнгүй

Хүн байгаль

2011-09-30 13:04:26

Байгаль гэдэг нь, хүмүүс, амьтан, уул нуруу, гол мөрөн, ургамал гэх мэт хүний бүтээгээгүй зүйлсийг тодорхойлсон ойлголтыг хэлнэ.

Нийтэлсэн : eagle | Уншсан (558) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй